תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר www.documents.co.il (להלן "דוקיומנטס" או "האתר" או "מפעילת האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 
כללי:
 
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין דוקיומנטס, לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובכלל זה במידע הקיים באתר, מבצע פעולה כלשהי באתר או במידע שהשיג באמצעות האתר (להלן: "המשתמש").
 
1. האתר עושה כל מאמץ לוודא שהמידע המופיע בו מדויק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם האתר אינו נוטל אחריות.
2. האתר לא אחראי על החומר והתוכן שמעלים בו הגולשים.
3. אין באתר כל אבטחה בפני חדירות בלתי מורשות, העשויות להסב נזק ו/או לחבל במידע המצוי בו.
4. האתר יוכל בכל שלב לשנות את כללי ההשתתפות בו, ללא הודעה מוקדמת, לקבל או לא לקבל אתר או תוכן כלשהו, הכל לפי שיקול דעתו המקצועי, וללא שום הסבר.
5. האתר רשאי לסרב לכל בקשה, בלא צורך או חובה במתן הסבר או הנמקה.
6. הפרעות, תקלות, חבלות או הפסקת השירות מכל סיבה שהיא, לא תקננה לאיש זכות תביעה מכל סוג.
7. האתר אינו אחראי לנזקים כלשהם העלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג', עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.
8. אין לכל משתמש זכות להעתיק או להשתמש בתוכן, ללא אישור האתר מראש, ובכתב.
9. אין לשלוח תכנים בעלי אופי משמיץ, מעליב או פוגע, ו/או להפיץ וירוסים באתר.
10. קישוריות לאתרים חיצוניים אינן מעידות על קשר עם דוקיומנטס או על המלצה ו / או אישור לתוכנם.
11. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז השרון תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
12. אין לאתר ולא תהיה כל אחריות בנוגע לתכנים. כל שימוש באתר הוא באחריות המשתמש. כל שימוש החורג ממטרות האתר, ע"י כל אדם וגוף, אינו באחריות הנהלת האתר. הנהלת האתר יכולה להציג חלק מהמידע, והכל לפי שיקול דעתה והבנתה המקצועית.
13. האתר לא ישא בכל אחריות על כל שימוש שנעשה בחומר האתר, לאחר שעבר לשליטה של גוף אחר, או למכשיר קצה כלשהו.
14. לא יהיו לכל גוף טענות בקשר לתוצאות הנובעות מהפרסום באתר, בין בצורה ישירה, ובין בצורה עקיפה. כל שימוש באתר הוא על אחריות המשתמש, והבוחר לפרסם דרכו.
15. משתמש ישפה את האתר ובעליו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאות שיגרמו להם – בכלל זה שכר טרחת עורך-דין, והוצאות משפט – עקב הפרת התנאים המפורטים בתקנון זה ואו איזה מהם.
16. זכויות היוצרים באתר זה שייכות בשלמותן לדוקיומנטס. אין לחקות או להעתיק או לנצל את האתר או כל חלק ממנו לתועלת מסחרית, ללא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
17. רישום בעמוד "הצעת מחיר" באתר מהווה אישור לקבלת פנייה מספק מסחרי העוסק בתחום ניהול המסמכים, הסריקה והארכיון הדיגיטלי. בעצם מילוי הפרטים אתה מצהיר שידוע לך כי שירות זה הוא בגדר סיוע עבורך ולא המלצה שלנו לבחירת ספק. ההחלטה על רכישת פתרון היא באחריותך בלבד.
18. עצם הכניסה לאתר (למעט דף הבית) והמשך השימוש בו ו/או ביצוע הרשמה באחד העמודים, מהווה אישור כי המשתמש מסכים לתנאי השימוש, ולכל האמור בו, ואישור כי המשתמש יפעל בכל מקרה בהתאם להוראות והתנאים המפורטים בו.
19. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, והם עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים כפי שהם למען נוחיות הגולשים ולשימושיהם. בין היתר יש להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.
20. מבלי לגרוע מהאמור, במידה ונתקלת בדף זה או אחר בתוכן המפר לכאורה איזו מזכויותך ו/או פוגע בך לטענתך באופן אחר, הנך מתבקש להודיע על כך בהקדם לאתר, והאתר ישתדל לפעול, ככל המתאפשר לו, להסרת התוכן הבעייתי הנ"ל עד להתבררות המחלוקת.
 
1. תוכן ומידע המתפרסמים באתר:
 
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנועים מסוגים שונים כגון מנועי חיפוש, מצביעים וקישורים אלקטרונים (להלן ביחד "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי מפעילת האתר ("המקורות"). מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי, הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במכללא, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.
 
מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות, פרסומים או כל מידע אחר הנמצא באתר או בקישורים. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות, פרסומים או כל מידע אחר הנמצא באתר או בקישורים נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. מפעילת האתר דוקיומנטס מפעילה אתרים נוספים בתחום.
 
מפעילת האתר אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים. מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע באינטרנט ובכל מדיום אחר. יחד עם זאת, מפעילת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.
 
2. הגבלת אחריות:
 
האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים או כל שירות אשר הגישה אליהם מתבצעת באמצעות האתר מעמיד לרשות המשתמש מידע בתחומים שונים הן מטעם מפעילת האתר והן מטעם צדדים שלישיים עליהם אין למפעילת האתר שליטה. מידע אותו מקבלת מפעילת האתר מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא. מפעילת האתר אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו והיא לא תשא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים בו.
 
מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים, לפרסומים ולמוצרים, (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר ובין אם על ידי המשתמש או כל צד שלישי שהוא.
 
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות השירותים, הפרסומים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים ומנועי החיפוש למיניהם.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
 
השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
 
מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – הכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.
 
3. מידע מסחרי ופרסומות:
 
מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד מפעילת האתר, לרכוש את המוצר המוצע בפרסומות למכירה ו/או לעשות שימוש בשירות או במידע המוצע בפרסומות.
 
כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותוסכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר ומפעילת האתר אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או שירכשו באמצעותן.
פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
 
4. שינוי השירותים והפסקתם:
 
מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר (לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר), והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.
 
5. שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר:
 
מפעילת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.
 
6. זכויות יוצרים; סימני מסחר:
 
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של מפעילת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר.
 
7. שינוי תנאי השימוש:
 
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.
 
8. ברירת דין ומקום שיפוט:
 
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו).
כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית משפט המוסמך בישראל. השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך רק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

Comments are closed.